Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Skarbnik Gminy
Kierownik
Adres komórki
Kleeberga 5, 21-412 Adamów
Telefon
25 755 31 67

Komórka nadrzędna
Komórki podległe

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Skarbnik Gminy
Okres obejmowania stanowiska:
od 2008-04-02
Godziny przyjęć i nr pokoju:

8:00 - 16:00; Pok. nr. 14

Obowiązki:

1/ organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
2/ przygotowywanie materiałów dotyczących projektu budżetu gminy i jego zmian,
3/ przygotowywanie projektów uchwał budżetowych, zarządzeń  dotyczących prowadzenia rachunkowości i finansowych  oraz decyzji finansowych Wójta,
4/ kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań finansowych,
5/ wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu,
6/ prowadzenie rachunkowości jednostki i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
7/ prowadzenie gospodarki finansowej jednostki polegające na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami budżetu, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
b) zapewnieniu prawidłowości pod względem finansowym zawieranych przez gminę umów,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
8/ dokonywanie kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej w zakresie powierzonych obowiązków,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian,
c) następnej kontroli księgowanych operacji gospodarczych jednostki,
9/ kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
10/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Finansowym:
a) udział w opracowaniu zakresów czynności pracowników,
b) kierowanie pracą podległych pracowników,
c) wykonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Grochowski Dariusz
Data wytworzenia informacji:
01-01-2012
Osoba wprowadzająca informację:
Zgorzałek Zofia
Dodano do BIP dnia:
01-01-2012