Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

Powrót do: Sekretarz Gminy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Samodzielne stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy
Telefon
25 7553167 wew. 101
Email


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
samodzielne stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy
Godziny przyjęć i nr pokoju:

8:00 - 16:00 Pok. nr. 10

Obowiązki:

1/ Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu.
2/ Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy pracowników, wykorzystywaniem przez nich urlopów wypoczynkowych i poddawaniu się przez pracowników badaniom lekarskim zgodnie z kodeksem pracy.
3/ Sporządzanie sprawozdań obowiązujących na danym stanowisku,
4/ Organizacja procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
5/ Prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
6/ Prowadzenie spraw związanych z organizacją staży zawodowych i praktyk.
7/ Prowadzenie rejestru uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego.
8/ Obsługa sekretarska i organizacyjna Przewodniczącego Rady.
9/ Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Rady Gminy  na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin.
10/ Przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz radnych.
11/ Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i radnych, protokołowanie sesji Rady i posiedzeń komisji,
12/ Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
13/ Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu, współorganizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady,
13/ Składanie w formie elektronicznej podjętych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,
14/ Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,
15/ Ewidencjonowanie skarg i wniosków obywateli,
16/ Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,
17/ Organizacja wyborów ławników sądowych,
18/ Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Młodzieżowej Rady Gminy

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Grochowski Dariusz
Data wytworzenia informacji:
25-03-2014
Osoba wprowadzająca informację:
Grochowski Dariusz
Dodano do BIP dnia:
25-03-2014