Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Janusz Ozygała Stanowisko:Kierownik USC
Telefon:257553140
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Piątek

Godz. 8 - 16

Pokój nr 19


Obowiązki:
 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 3. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
 4. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 6. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństw.
 7. Wydawanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk.
 9. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 10. Organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego.
 11. Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS.
 12. Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego.
 13. Obsługa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
 14. Udział w opracowaniu programów i analizowanie działalności straży pożarnych i sprawozdawczość w tym zakresie
 15. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami strażaków,
 16. Prowadzenie spraw naliczania ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
 17. Prowadzenie spraw wyposażenia w sprzęt służb przeciwpożarowych,
 18. Organizacja akcji kurierskiej - doręczenia kart do ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 19. Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,
 20. Prowadzenie zagadnień związanych z obroną cywilną
 21. Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju.
 22. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie obrony cywilnej gminy.
 23. Szkolenie i ćwiczenia obrony cywilnej.
 24. Nakładanie obowiązków w ramach przygotowania do samoobrony,
 25. Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych Urzędu
 26. Organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 27. Monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy;
 28. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a)  realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b)  opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

 1. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
 2. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin;
 3. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 4. Udzielanie pomocy Wójtowi we współdziałaniu z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 5. Całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
 6. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 7. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 8. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 9. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 10. Organizacja realizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 11. Tworzenie formacji obrony cywilnej
 12. Dokonywanie zwolnień osób od obowiązku wykonania świadczeń osobistych
 13. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 

0 1
Justyna Mateńka Stanowisko:Zastępca Kierownika USC
Telefon: tel. 25-755-31-67 fax. 25-755-31-67
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Piątek

Godz. 8-16

Pokój nr 18


Obowiązki:
 1. Wydawanie dowodów osobistych (po raz pierwszy, wymiana, utrata).
 2. Prowadzenie rejestru unieważnień dowodów osobistych.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń utraty dowodu osobistego.
 4.  Wydawanie zaświadczeń o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego.
 5. Odbieranie dowodów osobistych z Kancelarii Tajnej Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.
 6. Prowadzenie rejestru żądanych kopert dowodowych.
 7. Prowadzenie rejestru wysłanych kopert dowodowych.
 8. Przekazywanie dyrektorom jednostek oświatowych informacji ewidencyjnych o osobach w wieku od 3 do 18 lat
 9. Prowadzenie ewidencji ludności, w formie zbiorów meldunkowych , w tym ewidencji cudzoziemców.
 10. Rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz zgonach
 11. Udzielanie informacji o nadanych numerach PESEL.
 12. Wydawanie zaświadczeń z gminnego zbioru meldunkowego
 13. Prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 14. Występowanie z wnioskami o nadanie numeru PESEL do MSW.
 15. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 16. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o wymeldowaniu, cofnięciu czynności materialno – technicznej i orzekających o rejestracji zameldowania.
 17. Prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydawanie decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców,
 18. Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych.
 19. Współudział w przeprowadzaniu wyborów i referendów.
 20. Sporządzanie spisów wyborców i spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
 21. Organizacja rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

-       Prowadzenie rejestracji na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,

-       Przekazywanie informacji dla WKU,

-       Wzywanie do stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej,

-       Sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

-      Prowadzenie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, uwzględniającej ich dane osobowe,

-       Nakładanie grzywien w celu przymuszenia lub zarządzanie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej,

-       Wypłacanie świadczeń, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

-       Przyjmowanie wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

 1. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 2. Opracowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obsługa Komisji,
0 2
Izabela Alikowska Stanowisko:Inspektor ds. społecznych
Telefon:257553140
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - piątek

Godz. 8:00 - 16:00

Pok. nr 18


0 3