Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marta Domańska Stanowisko: Inspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy
Telefon: 257553140
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek -Piątek

Godz. 8-16

Pokój nr 10


Obowiązki:

1/     Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu.

2/     Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy pracowników, wykorzystywaniem przez nich urlopów wypoczynkowych i poddawaniu się przez pracowników badaniom lekarskim zgodnie z kodeksem pracy.

3/     Sporządzanie sprawozdań obowiązujących na danym stanowisku,

4/     Organizacja procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

5/     Prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

6/     Prowadzenie spraw związanych z organizacją staży zawodowych i praktyk.

7/     Prowadzenie rejestru uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego.

8/     Obsługa sekretarska i organizacyjna Przewodniczącego Rady.

9/     Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Rady Gminy  na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin.

10/  Przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz radnych.

11/  Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i radnych, protokołowanie sesji Rady i posiedzeń komisji,

12/  Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.

13/  Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu, współorganizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady,

13/ Składanie w formie elektronicznej podjętych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego,

14/ Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,

15/ Ewidencjonowanie skarg i wniosków obywateli,

16/ Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,

17/ Organizacja wyborów ławników sądowych,

18/ Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Młodzieżowej Rady Gminy

0 2