Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

obsada

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Agnieszka Skwarek-Niewiarowska Stanowisko:Kierownik Referatu
Telefon:257553140
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - piątek

Godz. 8:00 - 16:00

Pok. nr. 4


Obowiązki:
 1. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami:

-       Tworzenie, gospodarowanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości,

-       Zbywanie, zamiana, zrzeczenie się, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie lub trwały zarząd gminnych nieruchomości i sporządzanie umów w tym zakresie,

-       Ewidencjonowanie gminnego zasobu nieruchomości,

-       Zapewnianie wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

-       Organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,

-       Sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,

-       Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

-       Ustanawianie i wygaszanie służebności gruntowych i innych praw na nieruchomościach gminnych,

-       Wyrażanie zgody na wejścia w teren,

Współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych,

-       Prowadzenie komunalizacji mienia,

 1. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej:

-       Opracowanie analiz, prognoz i planów z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej,

-       Przekazywanie zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej, nadzorowanie i monitorowanie ich realizacji,

-       Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne i przygotowywanie do zatwierdzenia cenników opłat za usługi komunalne,

-       Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych,

-       Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnych,

-       Analizowanie świadczonych usług komunalnych,

-       Prowadzenie obsługi administracyjnej Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowej spółce gminy,

 1. Zadania z zakresu gospodarki lokalowej:

-       Opracowanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy,

-       Ustalanie zasad najmu lokali oraz wysokości opłat za najem lokali,

-       Prowadzenie rejestru najemców lokali mieszkalnych i użytkowych,

-       Sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

 1. Organizacja i udział  w przeprowadzaniu spisów rolnych oraz wyborów do samorządu rolniczego,
 2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt:

-       zapobieganie bezdomności zwierząt,

-       prowadzenie rejestru psów ras uznanych za agresywne,

-       odbieranie właścicielowi zwierząt rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych,

-       zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych,

-       przygotowanie projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

6.  Ochrona roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami,

7.  Realizacja zadań z zakresu leśnictwa:

-       opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów zalesienia,

-       wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu oraz informowanie o tym właścicieli,

-       ustalanie obwodów łowieckich i ich dzierżawa,

-       opiniowanie planów łowieckich

8. Zadania wynikające z ustawy o odpadach:

-       podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie warunków objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich  rodzajów odpadów komunalnych oraz zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

-       opiniowanie programów gospodarki odpadami,

-       opiniowanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

-       wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania i wskazywanie sposobu jej wykonania,

9. Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska:

-       tworzenie i aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska i opracowywanie raportów z jego wykonania,

-       przedkładanie Marszalkowi Województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

-       wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko

10. Wdrażanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest,

11. Wspieranie działań mających na celu wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

12. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,

13. Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

14. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków , umów zawartych na odpadów ciekłych,

15. Udostępnianie informacji o znajdujących się na terenie gminy podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych,

16. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

17. Wykonywanie nadzoru właścicielskiego w zakresie:

-       prowadzenie ewidencji rzeczowo-wartościowej udziałów, akcji wniesionych przez gminę do spółek prawa handlowego,

-       wyposażanie gminnych jednostek organizacyjnych w majątek,

-       udział w procesie przygotowywania koncepcji prywatyzacji spółek z udziałem gminy,

0 3
Łukasz Szczęśniak Stanowisko:Inspektor ds. ochrony przyrody i rolnictwa
Telefon:25 755 3167
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - piątek

Godz. 8:00 - 16:00

Pokój nr 4


0 5
Piotr Zgorzałek Stanowisko:Inspektor ds. budownictwa
Telefon:257553140
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - piątek

Godz.: 8:00 - 16:00

Pok. nr. 6


Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
 2. Ewidencjonowanie i eksploatacja urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów kubaturowych,
 3. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów kubaturowych,
 4. Przygotowanie procesu budowlano-remontowego przez uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień,
 5. Nadzór nad inwestycjami w trakcie realizacji pod względem zgodności z dokumentacją i pozwoleniem na budowę,
 6. Współdziałanie z innymi organami w zakresie nadzoru urbanistyczno-architektonicznego,
 7. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych, sprawowanie funkcji zarządcy w zakresie zarządzania nimi (za wyjątkiem zadań w zakresie zimowego utrzymania), podejmowanie decyzji w sprawie oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych,
 8. Opracowywanie opinii i stanowisk w sprawie przebiegu dróg na terenie gminy,
 9. Opracowywanie propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 11. Prowadzenie spraw w zakresie dóbr kultury:

-            opracowanie projektu programu opieki nad zabytkami i sprawozdawczość w tym zakresie,

-            prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i kart adresowych zabytku nieruchomego,

-            współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

-            sprawowanie opieki nad pomnikami i miejscami pamięci,

12. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

-       prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

-       udostępnianie informacji  o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

13. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody:

-       wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,

-       wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego pozwolenia,

14. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne:

-       wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,

-       współdziałanie ze Spółką Wodną,

-       współdziałanie z pracownikiem ds. zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią i suszą,

15. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

-       opiniowanie koncesji na poszukiwanie rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,

-       opiniowanie wniosków o zatwierdzenie projektu prac geologicznych,

16. Prowadzenie ewidencji pomników przyrody,

0 7
Waldemar Golba Stanowisko:Podinspektor ds. inwestycji
Telefon:257553140
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - piątek

Godz. 8:00 - 16:00

Pokój nr 6


Obowiązki:
 1. Sporządzanie projektów rocznych planów inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury komunalnej i obiektów użyteczności publicznej oraz opracowywanie planów wieloletnich,
 2. Realizacja planów przez przygotowanie inwestycji do realizacji,
 3. Koordynowanie zadań inwestycyjnych i remontowych dotyczących budowy i remontu dróg, chodników, sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, obiektów kubaturowych i obiektów sportowych na terenie gminy,
 4. Organizowanie odbiorów inwestycji i przekazywanie ich użytkownikom,
 5. Wykonywanie czynności umownych dotyczących zabezpieczania i realizacji roszczeń z rękojmi i gwarancji  udzielonych przez wykonawców inwestycji, naliczanie wykonawcom karnych odsetek,
 6. Prowadzenie spraw zamówień publicznych przez:

-        przygotowanie i ogłaszanie zamówienia publicznego,

-       ustalanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

-       udzielanie informacji w zakresie prowadzonego postępowania,

-       organizowanie przetargów i udział w pracach komisji przetargowej,

-       rozpatrywanie protestów i odwołań,

-       ewidencjonowanie realizowanych zamówień publicznych,

-       opracowanie sprawozdawczości rocznej dotyczącej zamówień publicznych  udzielonych przez gminę,

 1. Działania zmierzające do pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej – kompletowanie wniosków o uzyskanie pomocy finansowej na realizację inwestycji gminnych,
 2. Opieka nad cmentarzami i mogiłami wojennymi,
 3. Pozyskiwanie środków na prace remontowe cmentarzy i mogił wojennych, prowadzenie prac remontowych, rozliczanie przyznanych dotacji,
 4. Wykonywanie funkcji zarządcy dróg gminnych w zakresie zimowego utrzymywania dróg,
 5. Planowanie i przedkładanie Radzie Gminy projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla obszaru gminy,
0 8
Ewa Gajownik Stanowisko:Referent ds. gospodarki komunalnej
Telefon:257553140
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - piątek

Godz. 8:00 - 16:00

Pok. nr 6


0 9
Bogdan Mioduchowski Stanowisko:Pomoc administracyjna
Telefon:257553140
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek - piątek

godz. 9:00 - 13:00

Pokój nr 5


0 10