Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Sławomir Skwarek Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon: tel. 0-25 755 31 67 tel. 0-25 755 31 13 fax. 0-25 755 31 67
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek 8:00 - 11:30

Czwartek      8:30 - 11:00

Pokój nr 9


Obowiązki:

K o m p e t e n c j e W ó j t a

1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

2/ określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,

3/ wykonywanie budżetu,

4/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6/ udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,

7/ współdziałanie w interesie gminy z instytucjami znajdującymi się na administrowanym terenie,

8/ powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub Sekretarzowi Gminy.

9/ wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi ustawami,

10/ wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

3. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie. Wójt jako zwierzchnik służbowy kierowników gminnych jednostek oświatowych może ich nagradzać i karać oraz na podstawie przepisów szczególnych podwyższać wynagrodzenie. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) przygotowywanie wniosków pod obrady Rady,

3) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności,

4) organizowanie pracy Urzędu Gminy,

5) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

6) ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania,

7) przedkładanie Wojewodzie Lubelskiemu odpisów uchwał Rady zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru Izby - w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,

8) wydawanie Sekretarzowi Gminy poleceń i wskazówek dotyczących prowadzenia spraw gminy,

9) reprezentowanie gminy na zewnątrz. Wójt jest reprezentantem gminy w organizacjach publicznoprawnych oraz spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach gmin, o ile Rada nie postanowi inaczej,

10) zapewnienie obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnych,

11) zawieranie umów o pracę z pracownikami samorządowymi,

1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt.

2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu.

3. Do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada może upoważnić również kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz organy wykonawcze jednostek pomocniczych.

4. Od decyzji wydawanych przez Wójta oraz organy, o których mowa w pkt.3 w sprawach z zakresu zadań własnych gminy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w sprawach z zakresu zadań zleconych gminie - do Wojewody. Do Wójta Gminy i jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepisy § 24 w zakresie dotyczącym składania oświadczeń majątkowych, oświadczeń i informacji. Wójt jest zobowiązany składać swoje oświadczenia Wojewodzie Lubelskiemu, zaś zastępca wójta – Wójtowi.

0 1
Sławomir Skwarek Stanowisko:Wójt Gminy
Telefon: tel. 0-25 755 31 67 tel. 0-25 755 31 13 fax. 0-25 755 31 67
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek 8:00 - 11:30

Czwartek      8:30 - 11:00

Pokój nr 9


Obowiązki:

K o m p e t e n c j e W ó j t a

1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

2/ określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,

3/ wykonywanie budżetu,

4/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6/ udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,

7/ współdziałanie w interesie gminy z instytucjami znajdującymi się na administrowanym terenie,

8/ powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub Sekretarzowi Gminy.

9/ wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi ustawami,

10/ wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

3. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie. Wójt jako zwierzchnik służbowy kierowników gminnych jednostek oświatowych może ich nagradzać i karać oraz na podstawie przepisów szczególnych podwyższać wynagrodzenie. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) przygotowywanie wniosków pod obrady Rady,

3) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności,

4) organizowanie pracy Urzędu Gminy,

5) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

6) ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania,

7) przedkładanie Wojewodzie Lubelskiemu odpisów uchwał Rady zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru Izby - w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,

8) wydawanie Sekretarzowi Gminy poleceń i wskazówek dotyczących prowadzenia spraw gminy,

9) reprezentowanie gminy na zewnątrz. Wójt jest reprezentantem gminy w organizacjach publicznoprawnych oraz spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach gmin, o ile Rada nie postanowi inaczej,

10) zapewnienie obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnych,

11) zawieranie umów o pracę z pracownikami samorządowymi,

1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt.

2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu.

3. Do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada może upoważnić również kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz organy wykonawcze jednostek pomocniczych.

4. Od decyzji wydawanych przez Wójta oraz organy, o których mowa w pkt.3 w sprawach z zakresu zadań własnych gminy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w sprawach z zakresu zadań zleconych gminie - do Wojewody. Do Wójta Gminy i jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepisy § 24 w zakresie dotyczącym składania oświadczeń majątkowych, oświadczeń i informacji. Wójt jest zobowiązany składać swoje oświadczenia Wojewodzie Lubelskiemu, zaś zastępca wójta – Wójtowi.

372 2
Karol Ponikowski Stanowisko:Wójt Gminy Adamów
Telefon: tel. 25 755 31 67 fax. 25 755 31 67
Email:
Godziny przyjęć:

Poniedziałek 8:00 - 11:30

Czwartek      8:30 - 11:00

Pokój nr 9


Obowiązki:

K o m p e t e n c j e W ó j t a

1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

2/ określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,

3/ wykonywanie budżetu,

4/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6/ udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictwa,

7/ współdziałanie w interesie gminy z instytucjami znajdującymi się na administrowanym terenie,

8/ powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub Sekretarzowi Gminy.

9/ wykonywanie zadań zleconych określonych odrębnymi ustawami,

10/ wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

3. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie. Wójt jako zwierzchnik służbowy kierowników gminnych jednostek oświatowych może ich nagradzać i karać oraz na podstawie przepisów szczególnych podwyższać wynagrodzenie. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) przygotowywanie wniosków pod obrady Rady,

3) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności,

4) organizowanie pracy Urzędu Gminy,

5) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

6) ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania,

7) przedkładanie Wojewodzie Lubelskiemu odpisów uchwał Rady zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie gminnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał objętych zakresem nadzoru Izby - w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,

8) wydawanie Sekretarzowi Gminy poleceń i wskazówek dotyczących prowadzenia spraw gminy,

9) reprezentowanie gminy na zewnątrz. Wójt jest reprezentantem gminy w organizacjach publicznoprawnych oraz spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach gmin, o ile Rada nie postanowi inaczej,

10) zapewnienie obsługi administracyjnej komisji dyscyplinarnych,

11) zawieranie umów o pracę z pracownikami samorządowymi,

1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt.

2. Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu.

3. Do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Rada może upoważnić również kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz organy wykonawcze jednostek pomocniczych.

4. Od decyzji wydawanych przez Wójta oraz organy, o których mowa w pkt.3 w sprawach z zakresu zadań własnych gminy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w sprawach z zakresu zadań zleconych gminie - do Wojewody. Do Wójta Gminy i jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepisy § 24 w zakresie dotyczącym składania oświadczeń majątkowych, oświadczeń i informacji. Wójt jest zobowiązany składać swoje oświadczenia Wojewodzie Lubelskiemu, zaś zastępca wójta – Wójtowi.

831 3