Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

Powrót do: Skarbnik Gminy

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Finansowy
Adres komórki
Kleeberga 5, 21-412 Adamów
Telefon
25 755 31 67
Informacje dodatkowe

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności: 1/ prowadzenie gospodarki finansowej gminy wg zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych; 2/ prowadzenie nadzoru nad stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości przez jednostki organizacyjne znajdujące się w strukturze gminy; 3/ określanie i stosowanie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów z uwzględnieniem zasad Polskiej Klasyfikacji Działalności; 4/ stosowanie jednolitych, określonych w ustawie zasad rachunkowości; 5/ stosowanie określonej przez Ministra Finansów szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów; 6/ stosowanie określonych przez Ministra Finansów szczegółowych zasad rachunkowości ustalonych dla gminy a w szczególności: a/ ewidencji wykonywania budżetu; b/ ewidencji majątku trwałego stanowiącego własność gminy; c/ wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów; d/ sporządzania sprawozdań finansowych; 7/ stosowanie zakładowego planu kont; 8/ przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały; 9/ gospodarowanie budżetem gminy zgodnie z ustawą i przepisami szczególnymi; 10/ opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego zawierającej: a/ dane dotyczące przysługujących gminie praw własności; b/ dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu; c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego; d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego; 11/ przedstawianie w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania; 12/ przedstawianie Radzie Gminy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projektu uchwały budżetowej wraz z opinią RIO o projekcie uchwały Radzie Gminy; 13/ do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, prowadzenie spraw gospodarki finansowej gminy na podstawie projektu uchwały budżetowej; 14/ przygotowywanie uchwały budżetowej gminy określającej: a/ prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji; b/ wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków; c/ źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu; d/ wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów; e/ plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych; f/ upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy; g/ zakres i kwoty dotacji przedmiotowych; h/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami; i/ dotacje; j/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między gminami w budżecie gminy, jeśli zostało jej powierzone wykonywanie tych zadań; k/ upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu; l/ upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie; m/ uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy; 16/ przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych do opracowywania projektów ich planów finansowych; 17/ sprawowanie nadzoru merytorycznego nad opracowywaniem projektów planów finansowych przez jednostki organizacyjne gminy; 18/ po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu wykonywanie następujących czynności: a/ opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu gminy – szczegółowego planu dochodów i wydatków danej części budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy; b/ przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu; c/ opracowywanie planu finansowego; 19/ występowanie do właściwych Komisji Rady Gminy o wyrażenie opinii w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na : a/ zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów i innych gmin; b/ przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków; c/ zmianach w planie dochodów gminy, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw; 20/ prowadzenie i nadzorowanie czynności związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych; 21/ dokonywanie bieżącej kontroli i nadzór nad gospodarką finansową jednostek podporządkowanych; 22/ prowadzenie spraw związanych z bankową obsługą budżetu gminy przez bank wybrany przez Radę Gminy w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych: a/ przygotowywanie i przyjmowanie materiałów ofertowych łącznie z projektem uchwały Rady Gminy w tej sprawie; b/ przygotowywanie a następnie analizowanie i realizowanie umowy zawartej między Wójtem Gminy a bankiem wybranym do obsługi budżetu; 23/ przygotowywanie i przedkładanie Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia – zgodnie z ustaleniami Rady Gminy dotyczącymi zakresu i formy tych informacji; 24/ przygotowywanie materiałów stanowiących roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zawierających zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu w terminie do 31 marca następnego roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przedkładanie tych materiałów Regionalnej Izbie Obrachunkowej; 25/ ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej; 26/ wykonywanie czynności określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn.zm.) obejmujących: a/ opis przyjętych zasad rachunkowości; b/ prowadzenie ksiąg rachunkowych; c/ okresowe ustalanie lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów; d/ wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; e/ sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych; f/ gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą; g/ stosowanie przyjętych w Urzędzie zasad rachunkowości w sposób ciągły poprzez dokonywanie w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych; h/ prowadzenie dokumentacji opisującej przyjęte w Urzędzie Gminy zasady rachunkowości a mianowicie: - zakładowy plan kont, obejmujący wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), przyjęte zasady księgowania na nich operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) i ich powiązania z kontami księgi głównej; - wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych, a w razie ich prowadzenia przy użyciu komputera – wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach czytelnych dla komputera; - dokumentację systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera i jej zmiany; i/ wykonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem i wynikami inwentaryzacji zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną ustaloną Zarządzeniem Wójta zgodnie z ustawą o rachunkowości. 27/ prawidłowe sporządzanie raportów kasowych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości; 28/ prawidłowa ochrona wartości pieniężnych poprzez zabezpieczenie pomieszczenia, właściwy transport gotówki z banku; 29/ prawidłowe dokumentowanie obrotów kasowych; 30/ wykonywanie prawidłowej gospodarki składnikami majątkowymi, w szczególności: a/ opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych regulujących w sposób prawidłowy obieg i kontrolę dokumentów księgowych, w tym związanych z gospodarką składnikami a także regulujących zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zakładowego planu kont; b/ sporządzanie aktualnego planu amortyzacji, określającego stawki i kwoty rocznych odpisów umorzeniowych poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; c/ określanie zasad umarzania środków trwałych oraz zasad prowadzenia ich ewidencji; d/ określanie w przepisach wewnętrznych rodzaju i obiegu dokumentów związanych z gospodarką materiałami oraz zasad rozliczania materiałów i sporządzania dowodów księgowych, będących podstawą odpisania z ewidencji księgowej. 34/ przestrzeganie obowiązujących zasad oraz przepisów prawa – w szczególności ustawy o rachunkowości w zakresie nabywania składników majątkowych i rozporządzania nimi oraz ujmowanie tych operacji w ewidencji księgowej; 35/ stosowanie prawidłowych zasad w zakresie umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy zastosowaniu przepisów dotyczących amortyzacji środków trwałych; 36/ prowadzenie nadzoru w zakresie wydatków budżetowych, a w szczególności: a/ wykonywanie planów finansów i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej; b/ wykonywanie czynności dotyczących ustalania i wypłaty wynagrodzeń pracownikom samorządowym; c/ naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne; d/ prowadzenie spraw zakładowego funduszu socjalnego; e/ ustalanie i wypłat wynagrodzenia za pracę sołtysom, inkasentom podatków i opłat ustalanych przez Radę Gminy; f/ ustalanie zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych, z zastosowaniem obowiązujących przepisów; g/ rozliczanie kosztów podróży służbowych stosując przepisy rozporządzenia w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 37/ utrzymywanie Ochotniczych Straży Pożarnych; 38/ sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734), prawidłowe rozliczanie dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych; 39/ wykonywanie obowiązków w zakresie księgowości budżetowej, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych a w szczególności: a/ prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: - właściwy przebieg operacji gospodarczych; - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki; - sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych oraz sprawozdawczości finansowej; - bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej; - terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych; - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz prawidłowe terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie; - prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych; - nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie; b/ prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegające zwłaszcza na : - wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu, pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki; - zapewnienie prawidłowości zawieranych przez jednostkę umów pod względem finansowym; - przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; - zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań; c/ analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki; d/ dokonywanie kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej): - wstępnej, bieżącej i następnej w zakresie powierzonych obowiązków; - wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian; - następnej kontroli księgowanych operacji gospodarczych jednostki; 40/ prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej zapewniającej rejestracje operacji gospodarczych Urzędu; 41/ prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych gminy; 42/ prowadzenie obsługi finansowej placówek oświatowych gminy; 43/ wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu osób, które pracowały w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnie podporządkowanych do ustalenia kapitału początkowego przez ZUS na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162 poz. 1118 z późn. zm).


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor d/s wymiaru podatków
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 1


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor d/s finansowych
Okres obejmowania stanowiska:
od 2013-04-02 do 2013-04-02
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 15


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Sekretarka
Okres obejmowania stanowiska:
od 2013-04-02 do 2013-04-02
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 1


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor d/s obsługi kasowej
Okres obejmowania stanowiska:
od 2013-04-02 do 2013-04-02
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 3


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor d/s finansowych
Okres obejmowania stanowiska:
od 2013-04-02 do 2013-04-02
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 15


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego
Okres obejmowania stanowiska:
od 2013-04-02 do 2013-04-02
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 1


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu(Kierownik Referatu)
Okres obejmowania stanowiska:
od 2013-04-02 do 2013-04-02
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 14


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor d/s finansowych
Okres obejmowania stanowiska:
od 2013-04-02 do 2013-04-02
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 15

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Grochowski Dariusz
Data wytworzenia informacji:
01-01-2012
Osoba wprowadzająca informację:
Zgorzałek Zofia
Dodano do BIP dnia:
01-01-2012