Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Adamów

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Jolanta Biaduń
Telefon
257553140
Stanowiska
Sekretarz Gminy
Godziny przyjęć:

8:00 - 16:00 Pok. nr. 8

Obowiązki:

1. Zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu wykonując funkcję jego kierownika administracyjnego i w tym zakresie:
1/ organizuje pracę Urzędu,
2/ aktualizuje Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy,
3/ opracowuje projekty zakresów czynności pracowników,
4/ pełni nadzór organizacyjny nad prawidłową i terminową realizacją uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy, rozpatrywaniem skarg i wniosków,
5/ wykonuje wobec Wójta wszelkie czynności z zakresu prawa pracy za wyjątkiem spraw dotyczących ustalania wynagrodzenia oraz związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
6/ nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu,
7/ zapewnia skuteczny sposób publikacji aktów prawa miejscowego,
2. Nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i do Senatu RP, samorządowych, referendów, wyborów ławników oraz spisów powszechnych,
3. Pełni funkcję urzędnika wyborczego,
4. Czuwa nad terminowością przygotowania materiałów na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji,
5. Dokonuje okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
6. Nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej
7. Nadzoruje sprawy związane z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną danych osobowych.
8. Współpracuje z sołectwami i sołtysami, zapewnia udział przedstawiciela urzędu w obradach zebrań wiejskich.
9. Sprawuje bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy:
a) do spraw kadr i obsługi Rady Gminy,
b) do spraw informatyki,
c) do spraw społecznych,
d) do spraw kancelaryjnych,
e) do spraw obsługi interesanta.

Sekretarz Gminy
Email